CONSUL

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev kanalizacije na vasi SAKSID.

Anonimno oddan predlog  –  07. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

- Zaradi nevzdržnega stanja, ko se koncentrirane fekalije prosto izlivajo po jarkih in na teren, ter strugo reke Vipave, je potrebno urediti oz. sanirati fekalno kanalizacijo.

- Jarki polni fekalij so leglo komarjev, povzročajo smrad in ob poplavah zalivajo kmetijske površine in tudi objekte.

- Zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem pogojev bivanja v naselju.

 - Ohraniti oziroma povečati naseljenost.

 - Izboljšati kakovost okolja in podobe vasi.

 - Zagotovitev razvoja turizma na vasi.

 - Odstranitev onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- Potreben je ogled strokovnjaka, za tehnično in finančno oceno investicije.

- Čimprejšnja izvedba.

S tem bodo omogočeni normalni pogoji bivanja. Zmanjšanje onesnaženja podtalnice, vodotokov in ozračja. Prijaznejše in bolj zdravo okolje. Normalen razvoj kmetijstva in turizma.

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Konkretno predlagamo, da se problem uredi z položitvijo betonskih cevi v jarke, kjer teče sedaj kanalizacija in zasutjem (obstaja možnost zamašitve cevi - poplavno območje).

2. Ogled strokovnjaka s področja gospodarskih služb, ki bi podal mnenje, pripravil ustrezno dokumentacijo, tehnično in finančno analizo projekta za čimprejšnjo rešitev problema.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje spodnjega dela vasi Saksid.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 V obdobju 2021-2022.